1. Księgi Handlowe
  Prowadzenie i przechowywanie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) podatnika w postaci księgi rachunkowej, na którą składają się:

  • dziennik,
  • konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,

  Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się:

  • odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług,
  • ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencje wyposażenia,

  Sporządzanie deklaracji podatkowych,
  Sporządzenie rocznego Sprawozdania Finansowego.

 2. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:
  Prowadzenie i przechowywanie następującej dokumentacji podatkowej:

  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
  • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencji wyposażenia,
  • dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej.

  Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

 3. Ryczałt Ewidencjonowany:
  Prowadzenie i przechowywanie następującej dokumentacji podatkowej:

  • ewidencji ryczałtu,
  • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
  • wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej.

  Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.